Voordelen mediation

Waarom kiest u voor mediation als conflict-oplossing?

 • Snelheid (meestal zijn 2 tot 5 bijeenkomsten voldoende om een oplossing te bereiken);
 • Kostenbeheersing (snel duidelijkheid, dus veel minder kosten);
 • Informele procedure en deskundige begeleiding;
 • Actieve rol van partijen en van de mediator, waardoor een toekomstbestendige oplossing ontstaat;
 • Ruimte voor creatieve oplossingen waarbij de mediator eigen expertise inzet;
 • Geen onnodige beschadiging van relaties, ongeacht of deze voortduren of eindigen;
 • Gezamenlijke oplossing zorgt voor een hoge acceptatiegraad en een win-win resultaat.

Doelgroep

Rijksoverheid, Ministeries, Provincies, Gemeenten en andere (non-)profit organisaties die knelpunten van uiteenlopende aard wensen op te lossen.

Denk daarbij aan:

 • Samenwerkingsproblemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en binnen (project-) teams;
 • Bestuurlijke of organisatorische geschillen (Raad van Bestuur / OR / burger – overheid etc.);
 • Arbeidsgeschillen;
 • Contractuele geschillen, intern en extern;
 • Aansprakelijkheidskwesties/ schadeclaims.

Wat is mediation

Mediation = ‘een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen deelnemers begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.’

De essentie van mediation: de deelnemers hebben zélf de regie over de uitkomst van het conflict. De mediator staat niet boven, maar tússen de deelnemers. Er vindt dus geen interventie van een derde plaats – zoals een rechter of arbiter – die een uitspraak doet en de oplossing bepaalt. In mediation bepalen de deelnemers zelf hoe hun oplossing er uit moet komen te zien. Zij stellen, onder leiding van de mediator, vast wat voor hen aanvaardbare voorwaarden zijn waarop zij bereid zijn het conflict achter zich te laten.

Deelnemers waarderen mediation hoog, blijkt uit gegevens van de NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging).
Mediation ziet op kwesties die spelen bij overheden, binnen project-teams, tussen collega’s, vastlopende contractuele relaties, onenigheid tussen bestuurders, management en stakeholders.
Mediation gaat uit van:

 • vrijwilligheid;
 • vertrouwelijkheid;
 • instemming van de betrokken partijen.

Ruim 75% van professionele mediations wordt succesvol afgesloten.

Mediation mogelijk?

Kan een geschil te ver geëscaleerd zijn voor mediation? Naar mijn stellige overtuiging: NEE!

Vaak leidt mediation tot beweging én een oplossing, ongeacht in welke fase van escalatie een situatie of conflict zich bevindt.

Wanneer partijen merken dat zij zelf actief aan hun eigen oplossing kunnen bijdragen, wordt dat als positief ervaren. Als deelnemers een eerste bijeenkomst hebben overwonnen, dan smaakt dat vaak naar meer!

Bij het oplossen en voorkomen van conflicten blijft de kern: de menselijke maat –  binnen het juridische kader.

Mediation verdient een prominente plaats in de wereld van conflict-oplossing. Er valt veel te winnen!

“Wil je onderdeel zijn van het probleem, of onderdeel van de oplossing?”